Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

■ Algemene Voorwaarden – R.S.G. WORKPEOPLE

Artikel 1        Werkingssfeer
Artikel 2        Definities
Artikel 3        De opdracht en terbeschikkingstelling
Artikel 4        Vervanging en beschikbaarheid
Artikel 5        Opschortingsrecht
Artikel 6        Werkprocedure
Artikel 7        Arbeidsduur en werktijden
Artikel 8        Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen
Artikel 9        Functie en beloning
Artikel 10        Goede uitoefening van leiding en toezicht
Artikel 11        Arbeidsomstandigheden
Artikel 12        Aansprakelijkheid opdrachtgever
Artikel 13        Opdrachtgeverstarief
Artikel 14        Facturatie
Artikel 15        Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid
Artikel 16        Intellectuele en industriële eigendom
Artikel 17        Geheimhouding
Artikel 18        Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever
Artikel 19        Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie
Artikel 20        Medezeggenschap
Artikel 21         Geschillen
Artikel 22        Slotbepaling

■ Aanvullende Algemene Voorwaarden – R.S.G. WORKPEOPLE

A. Algemeen

Artikel 1         Wet arbeid vreemdelingen
Artikel 2        Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht
Artikel 3        Minimale betalingsverplichtingen
Artikel 4        Betaling
Artikel 5        Zekerheid
Artikel 6        Persoonsverwisseling
Artikel 7        Verbod uit-  en doorleen
Artikel 8        Arbeidsomvang en scholing
Artikel 9        R.S.G. WORKPEOPLE                                                        

B. Toevoeging van payrolldienstverlening
Artikel 10        Definitie Payrolling
Artikel 11        Opzegging
Artikel 12        Vaststelling identiteit
Artikel 13        Re-integratie                                                                

C. Toevoeging Werving & Selectie
Artikel 14        Definities werving en selectie
Artikel 15        Duur en einde opdracht
Artikel 16        Inhoud en uitvoering opdracht
Artikel 17        Aansprakelijkheid werving en selectie
Artikel 18        Fee
Artikel 19        Vertrouwelijkheid en voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

D. Toevoeging bruikleen programmeur en apparatuur
Artikel 20        Programmatuur en gebruiksrecht
Artikel 21        Aflevering en installatie
Artikel 22        Onderhoud, storing en gebruiksvoorwaarden
Artikel 23        Aansprakelijkheid programmatuur
Artikel 24        Apparatuur
Artikel 25        Omgevingseisen en installatie
Artikel 26        Onderhoud, herstel, storing en gebruiksvoorwaarden
Artikel 27        Aansprakelijkheid apparatuur                                                


Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Artikel 1         Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van de uitzendonderneming voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.


Artikel 2      Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaand onder:

 1. Uitzendonderneming: de in Nederland gevestigde uitzendonderneming die op basis van een overeenkomst uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers.
 2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een uitzendovereenkomst als bedoel in artikel 7:690 BW is aangegaan met de uitzendonderneming teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.
 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een uitzendkracht werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een opdracht als bedoeld in lid 4 van dit artikel laat uitvoeren.
 4. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en de uitzendonderneming op grond waarvan een enkele uitzendkracht, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.
 5. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht.
 6. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht en/of in de CAO, inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkrachtdoor de uitzendonderneming aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).
 7. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie anderzijds.
 8. Opdrachtgeverstarief: Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.
 9. Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de uitzendkracht uitoefent, De inlenersbeloning bestaat volgens de CAO 2012-2017 uit

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

De navolgende elementen:

 1. Het geldende periodeloon in de schaal
 2. De van toepassing zijnde arbeidsuurverkorting (naar keuze van de uitzendonderneming te compenseren in tijd of geld)
 3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegtoeslagen
 4. Initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald
 5. Kostenvergoedingen (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen)
 6. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald
 1. Vakkrachtenregeling: De specifieke bepaling(en) in de bij de opdrachtgever geldende CAO, die betrekking hebben op de beloning (als bedoel in lid 9) van vakkrachten en die schriftelijk zijn aangemeld bij en goedgekeurd door partijen bij de (ABU) CAO voor Uitzendkrachten en dientengevolge toegepast moet(en) worden met ingang van de eerste dag van de verblijfsduur van de uitzendkracht bij de betreffende opdrachtgever.

Artikel 3        De opdracht en terbeschikkingstelling
Opdracht
1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:
■   óf voor een vaste periode;

        ■   óf voor een bepaalbare periode;
■   óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.

De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat  een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

Einde opdracht

3. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dienst schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 15 kalenderdagen.
4. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van 15 kalenderdagen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
5. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat:
■   de andere partij in verzuim is;
■   de andere partij geliquideerd is;
■   de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd.

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Indien de uitzendonderneming de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van de opdrachtgever, waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van de uitzendonderneming onmiddellijk opeisbaar zijn.

        Einde terbeschikkingstelling
      6.        Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling.
Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan de uitzendonderneming  om de lopende terbeschikkingstelling(en)  te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.

7.        Indien tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming het uitzendbeding geldt, eindigt de         terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan.  De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan de uitzendonderneming bevestigen.

8.        De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra de uitzendonderneming  de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. De uitzendonderneming schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.

Artikel 4        Vervanging en beschikbaarheid

 1. De uitzendonderneming is gerechtigd om de gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende uitzendkracht aan te bieden. De opdrachtgever kan een dergelijk voorstel op redelijke gronden afwijzen.
 2. De uitzendonderneming is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde uitzendkracht door een andere uitzendkracht onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van de uitzendonderneming, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor d e uitzendbranche. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
 3. De uitzendonderneming schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien de uitzendonderneming om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever te beschikking kan stellen.


Artikel 5         Opschortingsrecht

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

 1. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
  ■        Dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd en;
  ■        De opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld en;
  ■        de uitzendonderneming jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO.
 2. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan de uitzendonderneming het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

Artikel 6         Werkprocedure

 1. De opdrachtgever verstrekt de uitzendonderneming voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
 2. De uitzendonderneming bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis een vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende uitzendkrachten, welke uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde uitzendkracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde uitzendkracht geen doorgang vindt.
 3. De uitzendonderneming schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht.
 4. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor de schade ten gevolge van het inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijk termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij de uitzendonderneming indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendonderneming bij de selectie.

Artikel 7         Arbeidsduur en werktijden

 1. De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtenbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
 2. Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de CAO.

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Artikel 8        Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

 1. De opdrachtgever dient de uitzendonderneming bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectie verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat de uitzendonderneming deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever de uitzendonderneming  onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om de uitzendonderneming tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan de uitzendonderneming het opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.


Artikel 9        Functie en beloning

 1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de uitzendkracht uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de opdrachtgever.
 2. De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning, zie hierna leden 4 en 6) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
 3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan de uitzendonderneming onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling, kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO en/of de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert de uitzendonderneming  de beloning van de uitzendkracht en het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie de uitzendonderneming verschuldigd.
 4. De uitzendonderneming is op grond van de CAO verplicht na 26 door de uitzendkracht bij de opdrachtgever gewerkte weken in inlenersbeloning, toe te passen.
 5. De opdrachtgever zal de uitzendonderneming tijdig doch uiterlijk in de 22ste door de uitzendkracht bij hem gewerkte week, voorzien van informatie over alle in artikel 2 lid 9 bedoelde elementen van de inlenersbeloning         (wat betreft de hoogte en tijdstip van initiële loonsverhogingen; alleen voor zover op dat moment bekend).
 6. Indien de uitzendonderneming met de opdrachtgever is overeengekomen met ingang van de eerste werkdag van de uitzendkracht de inlenersbeloning toe te passen en/of indien sprake is van een vakkrachtenregeling, past de uitzendonderneming de inlenersbeloning toe vanaf de eerste werkdag  van de uitzendkracht en zal de opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden de uitzendonderneming voorzien van de lid 5 van dit artikel genoemde informatie.
                   
 7. Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten
 8. De opdrachtgever stelt de uitzendonderneming tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.
 9. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in de CAO of- indien van toepassing- de inlenersbeloning en wordt aan de opdrachtgever doorberekend.


Artikel 10        Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
 3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien de uitzendonderneming en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
 4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met de uitzendonderneming en de uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
 5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van opgedragen werkzaamheden is gebruikt , is beschadigd of teniet gegaan.
 6. De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de uitzendkracht zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de uitzendkracht.
 7. De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of derden.
 8. De opdrachtgever vrijwaart de uitzendonderneming voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand)  van de uitzendonderneming als werkgever van de uitzendkracht – direct of indirect- terzake van de in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
 9. De opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Artikel 11        Arbeidsomstandigheden
De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.

 1. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en de uitzendonderneming verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 2. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan de uitzendonderneming tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 3. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 4. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden- en de uitzendonderneming vrijwaren tegen- alle schade (inclusief kosten  met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of de uitzendonderneming daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.
 5. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
 6. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Artikel 12         Aansprakelijkheid opdrachtgever.

 1. De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder de verplichtingen als omschreven inde artikelen 3 (leden 5, 6 en 7), 4 (lid 3), 8, 9 (leden 1, 3, 5 en 7), 10 (leden 1 t/m5, 8 en 9), 11 (2 t/m6), 14 (lid 2), 17 (lid 1), 19 en 20 (lid 1) niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van de uitzendonderneming (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat  voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient de uitzendonderneming zo nodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat de uitzendonderneming eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld  als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.


Artikel 13        Opdrachtgeverstarief

 1. Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop de uitzendonderneming op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de uitzendkracht werkelijk gewerkte uren. Het opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die de uitzendonderneming verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.
 2. Indien op enig moment, overeenkomstig artikel 9 lid 4 van deze voorwaarden de inlenersbeloning moet worden toegepast, stelt de uitzendonderneming de beloning van de uitzendkracht en het opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en inlenersbeloning. In de beloning en de opdrachtgeverstarief worden alle bij de opdrachtgever geldende elementen van de inlenersbeloning, meegenomen.
 3. Naast het in lid 2 bedoelde geval is de uitzendonderneming in ieder geval ook gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
  ■        als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
  ■        als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of Ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift.
  ■        als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving.


Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

 1. Indien de opdrachtgever in strijd met de leden 2 en 3  van dit artikel niet instemt met betaling van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
 2. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door  de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is de uitzendonderneming gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. De uitzendonderneming kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door de uitzendonderneming zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.


Artikel 14         Facturatie

 1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overgekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen de opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren.
 2. De opdrachtgever en uitzendonderneming kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor  de opdrachtgever opgestelde overzichten.
 3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
 4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat de uitzendonderneming aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording  aan de uitzendonderneming wordt verstrekt.
 5. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert geeft hij de uitzendkracht de gelegenheid de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is de uitzendonderneming gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn.
 6. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de uitzendkracht aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever  een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde declaratieformulier  voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Artikel 15         Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

 1. De uitzendonderneming is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover de uitzendonderneming deze verplichting niet nakomt, is de uitzendonderneming, met inachtneming van het hierna in de leden 2 en 3 en elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij de uitzendonderneming en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de uitzendonderneming.
 2. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van de uitzendonderneming is beperkt tot het door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever in rekening te brengen opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door de uitzendonderneming maximaal, uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
 3. Aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 16        Intellectuele en industriële eigendom

 1. De uitzendonderneming zal de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voorzover nodig en mogelijk- te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien de uitzendonderneming in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de uitzendkracht of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan de uitzendonderneming.
 2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de uitzendkracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1 bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan de uitzendonderneming.
 3. De uitzendonderneming is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

Artikel 17         Geheimhouding

 1. De uitzendonderneming en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is genomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden,                   tenzij – en alsdan voorzover – verstrek- king van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.            Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten
 2. De uitzendonderneming zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeer de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan de uitzendonderneming. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door uitzendkracht.


Artikel 18        Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever

 1. De opdrachtgever aan wie door de uitzendonderneming een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen te beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meet inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoel in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht,  van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. De uitzendonderneming is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever wordt opgelegd.

Artikel 19         Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

 1. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door de uitzendonderneming worden meegewogen.

Artikel 20        Medezeggenschap

 1. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van de uitzendonderneming of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.
 2. Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de uitzendkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Artikel 21        Geschillen

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in de eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van de uitzendonderneming is gevestigd.

Artikel 22         Slotbepaling
Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd zullen worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

A. Algemeen

Aanvullend op de algemene voorwaarden van  ABU geldend onderstaande algemene voorwaarden van R.S.G. WORKPEOPLE. De voor de dienstverlening specifieke algemene voorwaarden gaan boven de generieke algemene voorwaarden. Onder uitzendkracht in de algemene voorwaarden worden tevens payrollkracht verstaan.                                    De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend geldig, voor zover R.S.G. WORKPEOPLE deze schriftelijk heeft bevestigd. Van aanvaarding van een afwijking is geen sprake indien R.S.G. WORKPEOPLE de mededeling van opdrachtgever onweersproken laat dat deze (aanvullende) algemene voorwaarden niet van toepassing zijn en/of opdrachtgever andere algemene voorwaarden van toepassing verklaart.

Artikel 1        Wet arbeid vreemdelingen
In geval van uitzendkrachten met een niet-Nederlandse nationaliteit wordt het identiteitsbewijs door

R.S.G. WORKPEOPLE geverifieerd conform de door de bevoegde autoriteiten gepubliceerde richtlijnen (www.weethoehetzit.nl). Opdrachtgever zal er op toezien dat bij aanvang van de werkzaamheden door de uitzendkracht, R.S.G. WORKPEOPLE een kopie van het identiteitsbewijs aan opdrachtgever heeft doen toekomen, teneinde deze, conform  de verplichtingen die de Wet arbeid vreemdelingen aan opdrachtgever stelt, in de eigen administratie te kunnen opnemen. Opdrachtgever is gehouden R.S.G. WORKPEOPLE binnen 48 uur na aanvang van de werkzaamheden door de uitzendkracht schriftelijk te melden, indien geen kopie van het identiteitsbewijs van de vreemdeling in het bezit is gesteld van opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige melding rust op opdrachtgever. Na de termijn van 48 uur vrijwaart opdrachtgever R.S.G. WORKPEOPLE voor alle gevolgen, sancties en maatregelen die het gevolg zijn van onvoldoende nakoming van de administratieplicht door opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade aan R.S.G. WORKPEOPLE (inclusief kosten rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

Artikel 2        Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht

 1. Onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht wordt verstaan:
  ■ het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van wek en/of een overeenkomst van opdracht door opdrachtgever met de uitzendkracht;
  ■ het laten ter beschikking stellen van de uitzendkracht aan opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);
  ■ het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht met een derde, waarbij opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden als bedoeld in artikel 2:24a BW dan wel de één dochtermaatschappij is van de ander als bedoeld in artikel 2:24a BW.
 2. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder uitzendkracht tevens verstaan:
  ■ de aspirant-uitzendkracht  die bij R.S.G. WORKPEOPLE is ingeschreven;
  ■ de (aspirant-) uitzendkracht die is voorgesteld aan opdrachtgever;
  ■ de uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling minder dan drie maanden voor het aangaan van der arbeidsverhouding met opdrachtgever is geëindigd.


Aanvullende Algemene Voorwaarden R.S.G. WORKPEOPLE

 1. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd aan arbeidsverhouding aan te gaan met een uitzendkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het hierna bepaalde:
  ■ Opdrachtgever brengt R.S.G. WORKPEOPLE schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen van de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.
  ■ Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan indien en voor zover de uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met R.S.G. WORKPEOPLE niet
  rechtsgelding kan doen eindigen of beëindigd heeft, en indien en voor zover de opdrachtgever de opdracht met  R.S.G. WORKPEOPLE  niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.
 2. Indien opdrachtgever binnen een termijn van 1040 gewerkte uren na aanvang van de terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaat (ongeacht de functie), is de opdrachtgever aan R.S.G. WORKPEOPLE de volgende vergoeding verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen:
  1. Indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht aanvangt voordat de terbeschikkingstelling 350 gewerkte uren heeft geduurd: een vergoeding van 20% van het laatstelijk geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht berekend over een periode van 1040 uren;
  2. Indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht aanvangt nadat de terbeschikkingstelling 350 gewerkte uren heeft geduurd: een vergoeding van 15% van het laatstelijk geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht berekend over een periode van 1040 uren;
  3. Indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht aanvangt nadat de terbeschikkingstelling 700 gewerkte uren heeft geduurd: een vergoeding van 10% van het laatstelijk geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht over een periode van 1040 uren.
 3. Onder ‘gewerkte uren’ worden verstaan: uren waarin de uitzendkracht bij opdrachtgever werkzaam is geweest in het kader van de opdracht. Opdrachtgever is onder d lid 1 tot en met 3 genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht binnen drie maanden nadat de terbeschikkingstelling aan opdrachtgever is geëindigd en nog geen 1040 uren heeft gewerkt, rechtstreek of via derden met opdrachtgever een arbeidsverhouding in de zin van artikel 2 onder a aangaat.
 4. Indien een uitzendkracht door tussenkomst van R.S.G. WORKPEOPLE aan een opdrachtgever is voorgesteld en deze opdrachtgever met die uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 20% van het opdrachtgeverstarief, berekend over een periode van 1040 uren. Opdrachtgever is deze vergoeding tevens verschuldigd indien de uitzendkracht binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks of via derden met opdrachtgever een arbeidsverhouding in de zin van artikel 2 onder a. aangaat.
 5. Indien opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht tijdens een opdracht overeengekomen opzegtermijn niet in acht te nemen. Opdrachtgever is alsdan verschuldigd aan R.S.G. WORKPEOPLE het opdrachtgeverstarief over de niet in acht genomen opzegtermijn. Daarnaast dient opdrachtgever de onder d. van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing.

Aanvullende Algemene Voorwaarden R.S.G. WORKPEOPLE

 1. Indien opdrachtgever met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat tijdens een opdracht die niet tussentijds opzegbaar is, is opdrachtgever gehouden het opdrachtgeverstarief voor de betreffende uitzendkracht voor de resterende duur van de opdracht te voldoen. Daarnaast dient opdrachtgever de onder d. van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing.
 2. Het opdrachtgeverstarief wordt berekend over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren, als ware de opdracht tot stand gekomen respectievelijk niet geëindigd, met een minimum van 20 uur per week.

        Het bepaalde in de artikelen 4 en 5 van deze algemene voorwaarden is eveneens van         toepassing op de in rekening gebrachte vergoedingen uit hoofde van artikel 2.

Artikel 3        Minimale betalingsplicht
Indien:

 1. De uitzendkracht zicht meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, of;
 2. Ingevolge de opdracht de omvang van de uitzendarbeid minder dan vijftien uren per week beloopt en de tijdstukken waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de uitzendarbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is opdrachtgever ten minste gehouden aan R.S.G. WORKPEOPLE per oproep te betalen het opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van opdrachtgever jegens R.S.G. WORKPEOPLE.

Artikel 4         Betaling

 1. Opdrachtgever is gehouden iedere factuur binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien een factuur niet binnen deze (nadere) periode is betaald, verkeert de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is opdrachtgever niet toegestaan.
 2. Uitsluitend betalingen aan R.S.G. WORKPEOPLE of aan een door R.S.G. WORKPEOPLE schriftelijk aangewezen derde geschieden bevrijdend. Betalingen aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten kunnen niet aan R.S.G. WORKPEOPLE worden toegeworpen en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 3. De in het bezit van R.S.G. WORKPEOPLE zijnde kopie van de door R.S.G. WORKPEOPLE verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 4. Reclames betreffende enige nota moeten vinnen zeven dagen na de factuurdatum schriftelijk bij R.S.G. WORKPEOPLE zijn ingediend. Na deze periode vervalt het recht van reclame. De bewijslast van tijdige reclame rust op opdrachtgever. Een al dan niet tijdige reclame levert geen grond op tot opschorting of verrekening.

Aanvullende Algemene Voorwaarden R.S.G. WORKPEOPLE

 1. Alle kosten van incasso- waaronder begrepen alle door R.S.G. WORKPEOPLE gemaakte kosten van rechtsbijstand- komen geheel voor rekening van opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente, met een minimum van €250,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra de3 vordering door R.S.G. WORKPEOPLE ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 5        Zekerheid
Opdrachtgever is te allen tijde op eerste schriftelijk verzoek gehouden R.S.G. WORKPEOPLE (aanvullende) zekerheid te verstrekken. Zekerheid kan door R.S.G. WORKPEOPLE worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid zal in redelijke verhouding staan tot de omvang van de verplichtingen van opdrachtgever.

Artikel 6        Persoonswisseling
Opdrachtgever dient, met het oog op de mogelijkheid van persoonsverwisseling, zo nodig dagelijks voorafgaand aan iedere feitelijk tewerkstelling, de identiteit van de aan hem ter beschikking gestelde en te werk te stellen uitzendkracht aan de hand van het originele identificatiedocument vast te stellen/ opdrachtgever vrijwaart R.S.G. WORKPEOPLE voor alle eventuele gevolgen, schade, kosten en boetes, indien opdrachtgever zijn verbintenissen tot controle niet of onvoldoende nakomt.

Artikel 7        Verbod uit- en doorleen
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is opdrachtgever niet gerechtigd aan hem door R.S.G. WORKPEOPLE ter beschikking gestelde uitzendkrachten aan derden uit of door te lenen, hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan ook. Opdrachtgever vrijwaart R.S.G. WORKPEOPLE voor alle eventuele schade, kosten en boetes, indien opdrachtgever het verbod tot verdere uit- of doorleen overtreedt. Opdrachtgever zal het verbod van uit- en doorleen tevens aan haar opdrachtgevers opleggen.

Artikel 8        Arbeidsomvang en scholing

 1. Opdrachtgever niet erop toezien dat de afgesproken arbeidsomvang, het aantal uur dat de uitzendkracht werkt per periode, niet structureel wordt overschreden. Wordt de uitzendkracht structureel meer uren ingezet dan in de opdrachtbevestiging vastgelegd, dan kan dat ertoe leiden dat de afgesproken arbeidsomvang moet worden uitgebreid ( onder andere op grond van artikel 7:610b van het Burgerlijk Wetboek). In dat geval zal R.S.G. WORKPEOPLE de met opdrachtgever overeengekomen arbeidsomvang ( indien nodig met terugwerkende kracht) aanpassen. Vanaf de ingangsdatum van die aanpassing betaalt opdrachtgever dan het opdrachtgeverstarief over deze nieuwe arbeidsomvang.
 2. Indien de uitzendkracht scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht zullen de uren, die de uitzendkracht aan deze scholing besteedt, als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.
 3. Indien de uitzendkracht een verzoek tot vermindering of vermeerdering van de arbeidsomvang doet, zal, na overleg tussen de opdrachtgever en R.S.G. WORKPEOPLE, de  met opdrachtgever afgesproken arbeidsomvang overeenkomstig de wensen van de uitzendkracht worden aangepast, behoudens zwaarwegende bedrijfsbelangen, zulks ter beoordeling van R.S.G. WORKPEOPLE.

 

 

Aanvullende Algemene Voorwaarden R.S.G. WORKPEOPLE

Artikel 9         Mijn R.S.G.

 1. R.S.G. WORKPEOPLE hanteert een geautomatiseerd systeem geheten R.S.G. Portaal. R.S.G. WORKPEOPLE zal zich redelijkerwijs inspannen om de beschikbaarheid en kwaliteit van R.S.G. Portaal te waarborgen. R.S.G. WORKPEOPLE staat echter niet in voor continue,  storingsvrije beschikbaarheid van R.S.G. Portaal, noch voor volledige en correcte verwerking van gegevens daarmee of de juistheid van de hierop vermelde gegevens. R.S.G. WORKPEOPLE is gerechtigd de beschikbaarheid van R.S.G. Portaaltijdelijk op de schorten wanneer dit noodzakelijk is in verband met een door te voeren wijziging dan wel in verband met preventief en/of correctief onderhoud.
 2. R.S.G. WORKPEOPLE is niet verantwoordelijk voor niet-beschikbaarheid of verminderde werking van R.S.G. Portaal door overmacht (waaronder uitdrukkelijk begrepen internetstoringen, hacking e.d.) en/of door toedoen of nalaten van opdrachtgever of derden ingeschakeld door opdrachtgever.
 3. R.S.G. Portaal wordt van tijd tot tijd aangepast door R.S.G. WORKPEOPLE, onder andere in verband met technologische ontwikkelingen en veranderingen van bedrijfsprocessen. Daarbij kunnen bestaande functionaliteiten worden aangepast, aangevuld of verwijderd. Van aanpassingen in R.S.G. Portaal die gevolgen hebben voor opdrachtgever ( bijvoorbeeld omdat op een nieuwe wijze informatie moet worden aangeleverd) wordt waar mogelijk van tevoren mededeling gedaan aan opdrachtgever via R.S.G. Portaal en/of e-mail. Opdrachtgever dient te alle tijden kennis te nemen van en toe te passen gebruiksinstructies en overige informatie die R.S.G. WORKPEOPLE via R.S.G. Portaal en/of e-mail mededeelt.
 4. Op R.S.G. WORKPEOPLE rust geen verantwoordelijkheid om door opdrachtgever via R.S.G. Portaal ingevoerde informatie of gegevens op volledigheid of juistheid te controleren. Indien hierover vanwege R.S.G. WORKPEOPLE toch wordt geadviseerd, dan geschiedt dit rechtens onverplicht en zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid hiervoor.
 5. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor ieder gebruik en voor enig misbruik dat met behulp van de inloggegevens wordt gemaakt van R.S.G. Portaal.
 6. Rechtshandelingen verricht met gebruikmaking van de inloggegevens (zoals het verstrekken van opdrachten aan R.S.G. WORKPEOPLE of het accorderen van door uitzendkracht verantwoorde gewerkte uren) binden opdrachtgever. R.S.G. WORKPEOPLE gaat ervan uit en opdrachtgever erkent dat gebruikers van de inloggegevens bevoegd zijn opdrachtgever te vertegenwoordigen.
 7. De inloggegevens dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Opdrachtgever zal deze enkel gebruiken en ter beschikking stellen aan personen indien en voor zover strikt noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de tussen R.S.G. WORKPEOPLE en opdrachtgever overeengekomen diensten.
 8. Indien opdrachtgever vermoedt dat de vertrouwelijkheid van de inloggegevens is geschonden of dat er sprake is van misbruik van de inloggegevens, dan zal opdrachtgever hierover terstond melding doen bij R.S.G. WORKPEOPLE. Vervolgens zal R.S.G. WORKPEOPLE zo spoedig mogelijk de betreffende inloggegeven deactiveren.

Aanvullende Algemene Voorwaarden R.S.G. WORKPEOPLE

 1. Opdrachtgever zal bij het gebruik van R.S.G. Portaal niet in strijd handelen met toepasselijke wet- en regelgeving, de in R.S.G. Portaal gepubliceerde of verstrekte gebruiksinstructies en/of deze voorwaarden.
 2. Indien via R.S.G. Portaal opdrachten worden verstrekt of urenverantwoording geaccordeerd, dan zijn voor de administratie ten behoeven van die opdrachten of urenverantwoording en de daarvoor verschuldigde vergoedingen, de gegevens geregistreerd in R.S.G. Portaal beslissend. R.S.G. WORKPEOPLE zal bij betwisting door opdrachtgever van in rekening gebrachte bedragen, hier op een redelijk en transparante wijze onderzoek naar doen en de opdrachtgever van d e resultaten hiervan op de hoogte brengen. Opdrachtgever heeft niet het recht betalingen op te schorten op grond van een dergelijke betwisting.
 3. Opdrachtgever is alleen gerechtig om R.S.G. Portaal voor eigen interne bedrijfsdoeleinden te gebruiken en is niet gerechtigd om R.S.G. Portaal al dan niet gebundeld met eigen diensten te her verkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten bate van derden te gebruiken.
 4. Opdrachtgever is ervan bewust dat het onmogelijk is om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. R.S.G. WORKPEOPLE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens opdrachtgever indien, ondanks de genomen maatregelen gegevens van opdrachtgever alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van R.S.G. WORKPEOPLE.

B.         Toevoeging van payrolldienstverlening

Artikel 10        Definitie payrolling
Onder payrolling wordt verstaan het door R.S.G. WORKPEOPLE aangaan van een uitzendovereenkomst of detacheringovereenkomst fase A – al dan niet met uitzendbeding – of fase B, onder gelding van de dan geldende ABU-cao met (nieuwe) werknemers van opdrachtgever, waarvan  de werving en selectie door opdrachtgever is geschied, onder gelijktijdige terbeschikkingstelling van de betreffende werknemers, verder te nomen parollkrachten, aan opdrachtgever.

Artikel 11        Opzegging

 1. Opdrachtgever kan de relatie met de payrollkracht die een uitzendovereenkomst met R.S.G. WORKPEOPLE heeft niet tussentijds opzeggen, tenzij R.S.G. WORKPEOPLE tot tussentijdse opzegging gerechtigd en in staat is. Alsdan geldt voor opdrachtgever jegens R.S.G. WORKPEOPLE een opzegtermijn van 8 weken, tenzij R.S.G. WORKPEOPLE schriftelijk instemt met een kortere opzegtermijn.
 2. Tijdens de opzegtermijn dient de payrollkracht in staat te worden gesteld de overeengekomen arbeid bij opdrachtgever te verrichten. Indien die mogelijkheid niet bestaat, bijvoorbeeld in het geval er geen of onvoldoende werk is, wordt hetgeen opdrachtgever gedurende de opzegtermijn dient te betalen, berekend aan de hand van het gemiddelde aantal gewerkte uren waarop de payrollkracht ex artikel 7:610b BW aanspraak kan maken, danwel de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen uren, te vermenigvuldigen met het met  R.S.G. WORKPEOPLE overeengekomen tarief. De opzegging van de relatie tussen opdrachtgever en de payrollkracht dient onverwijld schriftelijk door opdrachtgever aan R.S.G. WORKPEOPLE te worden medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever de aangevoerde reden(en) voor opzegging niet middels genoegzame bescheiden kan onderbouwen, behoeft R.S.G. WORKPEOPLE de opzegging van de relatie met de payrollkracht niet te accepteren.

Aanvullende Algemene Voorwaarden R.S.G. WORKPEOPLE

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot tot- minnelijke- beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de payrollkracht, tenzij R.S.G. WORKPEOPLE daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en kosten van R.S.G. WORKPEOPLE indien  opdrachtgever (nieuwe) payrollkrachten te werk stelt zonder dat voor hen – op verzoek of toedoen van opdrachtgever- een proeftijd of uitsluiting loondoorbetalingverplichting geldt. Tevens is de opdrachtgever voor alle schade en kosten aansprakelijk indien opdrachtgever heeft nagelaten het juiste arbeidsverleden van de payrollkracht aan R.S.G. WORKPEOPLE mede te delen.

Artikel 12         Vaststelling identiteit

 1. Opdrachtgever stelt in geval van payrolldienstverlening, indien niet eerder de identiteit van de medewerk is vastgesteld, de identiteit van de payrollkracht vast aan de hand van het originele identiteitsdocument en neemt een door de payrollkracht en opdrachtgever ondertekend afschrift van het identiteitsdocument, en indien van toepassing van de tewerkstellingvergunning, op in zijn administratie. Opdrachtgever bewaart het afschrift tot ten minste zeven jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de arbeid door de payrollkracht is beëindigd.
 2. Opdrachtgever verstrekt R.S.G. WORKPEOPLE binnen 24 uur na aanvang van de arbeid door de payrollkracht een ondertekende verklaring waaruit blijkt dat door of namens opdrachtgever de identiteit van de payrollkracht,  ook ten aanzien van het aspect persoonsverwisseling, is gecontroleerd en vastgesteld. De verklaring dient tevens door de payrollkracht ondertekend te worden. Opdrachtgever staat toe dat R.S.G. WORKPEOPLE en/of haar (NEN) certificerende instelling deze procedure steekproefsgewijs op locatie controleert.
 3. Opdrachtgever vrijwaart R.S.G. WORKPEOPLE voor alle eventuele schade, kosten en boetes, indien opdrachtgever zijn verbintenissen uit hoofde van sub.a en/of sub. B niet of onvoldoende nakomt.

Artikel 13        Re-integratie

 1. In geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van de payrollkracht dient opdrachtgever zijn volledige medewerking te verlenen aan re-integratie van de payrollkracht in de eigen of passende arbeid binnen de onderneming van opdrachtgever, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar voor opdrachtgever zou zijn.
 2. Verleent opdrachtgever geen, onvoldoende of niet tijdig medewerking aan re-integratie van de payrollkracht in eigen of passende arbeid, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende gevolgen – zijnde alle kosten, schade, boetes of sancties, hoe ook genaamd en uit welke hoofde ook – voor R.S.G. WORKPEOPLE en derden, waaronder begrepen payrollkrachten.
 3. Indien de payrollkracht als gevolg van enig handelen of nalaten van opdrachtgever situationeel arbeidsongeschikt is of de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een schending van de zorgplicht die op opdrachtgever rust ex artikel 7:658 BW, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende gevolgen – zijnde alle kosten, schade, boetes of sancties, hoe ook genaamd en uit welke hoofde ook – voor R.S.G. WORKPEOPLE en derden, waaronder begrepen payrollkrachten.

Aanvullende Algemene Voorwaarden R.S.G. WORKPEOPLE

C. Toevoeging Werving en Selectie

Artikel 14        Definities werving en selectie

 1. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die betrokken wordt in werving- en selectieactiviteiten van R.S.G. WORKPEOPLE ten behoeve van opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon van wie R.S.G. WORKPEOPLE een opdracht tot het verrichten van werving- en selectieactiviteiten aanvaardt.
 3. Opdracht: de overeenkomst tussen R.S.G. WORKPEOPLE en opdrachtgever op grond waarvan R.S.G. WORKPEOPLE werving- en selectieactiviteit verricht ten behoeve van opdrachtgever.
 4. Fee: de door opdrachtgever aan R.S.G. WORKPEOPLE verschuldigde vergoeding in verband met uitvoering van de opdracht.

Artikel 15         Duur en einde opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege bij ommekomst van de bepaalde duur. Opdrachtgever zal R.S.G. WORKPEOPLE alsdan de door haar gemaakte kosten vergoeden, indien de werving- selectieactiviteiten nog niet succesvol zijn afgerond.
 3. Tussentijdse beëindiging van de opdracht voor bepaalde tijd door opdrachtgever is slechts mogelijk indien schriftelijk overeengekomen. De termijn voor opzegging bedraagt 14 dagen. Ingeval van tussentijdse beëindiging behoudt R.S.G. WORKPEOPLE zich uitdrukkelijk het recht voor de overeengekomen fee en daadwerkelijk gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Onder tussentijdse beëindiging wordt mede verstaan het tussentijds wijzigen van het functieprofiel. Het recht van opzegging kan aan nadere termijnen en voorwaarden worden verbonden.
 4. De opdracht eindigt in ieder geval indien opdrachtgever voor zich en/of middels dan wel voor een derde een arbeidsverhouding hoe ook genaamd en van welke aard dan ook, met de door R.S.G. WORKPEOPLE voorgedragen kandidaat aangaat en opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de opdracht jegens R.S.G. WORKPEOPLE is nagekomen.
 5. Elke opdracht eindigt van rechtswege indien en zodra opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding is aangegaan met een niet ingevolge de opdracht voorgestelde kandidaat of de opdracht in zijn geheel vervalt, mits de opdrachtgever schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zeven kalenderdagen. Op opdrachtgever rust de bewijslast dat tijdig is opgezegd.
 6. De opdracht eindigt onmiddellijk op het moment dat R.S.G. WORKPEOPLE de opdracht beëindigt, omdat opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en/of eerdere opdrachten en de daaraan verbonden voorwaarden, in staat faillissement is verklaard of aan opdrachtgever surseance van betaling verleend. De onmiddellijke beëindiging laat onverlet het recht van R.S.G. WORKPEOPLE volledige schadevergoeding inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijk kosten van rechtsbijstand te vorderen van opdrachtgever.

Aanvullende Algemene Voorwaarden R.S.G. WORKPEOPLE

Artikel 16        Inhoud en uitvoering opdracht

 1. Opdrachtgever verstrekt aan R.S.G. WORKPEOPLE juiste, volledige en nauwkeurige inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsvoorwaarden, gewenst profiel en competenties, betrekking hebbende op de opdracht.
 2. R.S.G. WORKPEOPLE zal zich ervoor inspannen op basis van door opdrachtgever verstrekte inlichtingen en wensen kandidaten te selecteren. R.S.G. WORKPEOPLE bepaalt op basis van haar deskundigheid welke kandidaat ingevolgde de opdracht wordt bemiddeld. R.S.G. WORKPEOPLE is vrij in de keuze en vervanging van de kandidaat.
 3. R.S.G. WORKPEOPLE is niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekt. R.S.G. WORKPEOPLE gaat ervan uit dat deze informatie en gegevens juist zijn.
 4. R.S.G. WORKPEOPLE gaat  ervan uit dat de informatie en gegevens die kandidaten verstrekken alsmede de van referenten verkregen informatie en gegevens, juist zijn.
 5. Opdrachtgever zal R.S.G. WORKPEOPLE informeren omtrent het voornemen en het tijdstip waarop met de kandidaat een arbeidsverhouding zal worden aangegaan.
 6. Indien R.S.G. WORKPEOPLE een kandidaat aan opdrachtgever heeft voorgesteld en opdrachtgever met die kandidaat een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat binnen 6 maanden nadat de kandidaat is voorgesteld, is opdrachtgever de geldende fee verschuldigd aan R.S.G. WORKPEOPLE.
 7. Indien en voor zover R.S.G. WORKPEOPLE schade lijdt doordat de bij de opdracht verstrekte inlichtingen en gegevens niet overeenstemmen met de werkelijk uit te oefenen functie of doordat de later (aangereikte) aangepaste functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uit te oefenen functie, is de opdrachtgever gehouden die schade, inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, volledig aan R.S.G. WORKPEOPLE te vergoeden. Dit laat onverlet de overige (vorderings) rechten van R.S.G. WORKPEOPLE.

Artikel 17         Aansprakelijkheid werving en selectie

 1. R.S.G. WORKPEOPLE schiet niet tekort jegens opdrachtgever en is (dus) niet gehouden tot enige vergoeding van schade of kosten aan opdrachtgever, indien een kandidaat zich niet meer beschikbaar stelt ten behoeve van de opdracht, voordat direct of indirect een arbeidsverhouding is aangegaan tussen kandidaat en opdrachtgever. Voor zover en voor zolang een (vervangende) kandidaat niet direct of indirect een arbeidsverhouding is aangegaan met opdrachtgever, is opdrachtgever niet gehouden de overeengekomen fee aan R.S.G. WORKPEOPLE te voldoen.
 2. R.S.G. WORKPEOPLE schiet niet tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot enige vergoeding van schade of kosten aan opdrachtgever,  indien de arbeidsverhouding tussen kandidaat en opdrachtgever (tijdens of na de proeftijd) wordt opgezegd, ontbonden of niet wordt verlengd.

Aanvullende Algemene Voorwaarden R.S.G. WORKPEOPLE

 1. R.S.G. WORKPEOPLE is niet aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen ten gevolgde van een onjuiste selectie van de kandidaat, tenzij opdrachtgever binnen 7 dagen na aanvang van de arbeidsverhouding tussen kandidaat en opdrachtgever schriftelijk bij R.S.G. WORKPEOPLE reclameert en aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van R.S.G. WORKPEOPLE. Ieder recht of aanspraak op schadevergoeding vervalt indien opdrachtgever niet tijdig schriftelijk binnen de aangegeven termijn heeft gereclameerd. De bewijslast van tijdige reclame rust op opdrachtgever. R.S.G. WORKPEOPLE zal nimmer gehouden zijn tot een hogere schadevergoeding dan de met de opdracht gemoeide fee.
 2. R.S.G. WORKPEOPLE sluit uitdrukkelijk en volledig iedere aansprakelijkheid harerzijds uit voor enig handelen of nalaten van een kandidaat die met opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels dan wel voor derden een arbeidsverhouding is aangegaan.

Artikel 18         Fee

 1. Opdrachtgever is de overeengekomen fee verschuldigd aan R.S.G. WORKPEOPLE zodra hij rechtstreek voor zich en/of middels dan wel voor derden een arbeidsverhouding aangaat met de ingevolge de opdracht door R.S.G. WORKPEOPLE voorgestelde kandidaat.
 2. De fee bedraagt het in de opdrachtbevestiging opgenomen percentage van het bruto jaarinkomen op basis van een fulltime dienstverband dat de kandidaat bij opdrachtgever zal gaan verdienen, aangevuld met gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten bonus, tantième of winstdeling, representatie-vergoedingen en overige emolumenten.
 3. Indien opdrachtgever weigert of nalaat de (juiste) beloning van de kandidaat aan R.S.G. WORKPEOPLE mede te delen, zal R.S.G. WORKPEOPLE tot schatting daarvan overgaan en aan de hand van deze schatting de fee factureren. Deze fee zal opdrachtgeer onvoorwaardelijk verschuldigd zijn, tenzij opdrachtgever binnen 7 dagen na facturatie alsnog de juiste beloningsgegevens aan R.S.G. WORKPEOPLE ter hand stelt.
 4. Advertentiekosten komen te allen tijde volledig voor rekening van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 19        Vertrouwelijkheid en voorkoming van ontoelaatbare discriminatie


R.S.G. WORKPEOPLE zal al hetgeen haar bij de uitoefening van haar beroep ter kennis komt en van vertrouwelijke aard is, als zodanig behandelen. R.S.G. WORKPEOPLE zal ervoor zorgdragen, dat partijen discretie in acht nemen ten opzichte van (mogelijke) kandidaten. Het verstrekken van persoonsgegevens anders dan in het kader van de opdracht, is niet toegestaan. Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, onverminderd de objectieve en reële functie-eisen. Opdrachtgever zal geen voor de functie irrelevante eisen stellen.

D. Toevoeging bruikleen programmatuur (o.a. planningssoftware) en apparatuur (o.a. tijdregistratiesysteem)

Aanvullende Algemene Voorwaarden R.S.G. WORKPEOPLE

Artikel 20         Programmatuur en gebruiksrecht

 1. R.S.G. WORKPEOPLE geeft programmatuur van derde(n), al dan niet tegen betaling, in bruikleen. Mits R.S.G. WORKPEOPLE dat schriftelijk aan opdrachtgever mededeelt zullen voor wat betreft die programmatuur, de voorwaarden van die derde(n) van toepassing zijn, met ter zijde stelling van het bepaalde in deze voorwaarden. De voorwaarden liggen voor opdrachtgever ter inzage bij R.S.G. WORKPEOPLE en zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. Indien en voor zover de voorwaarden van de derde in de verhouding tussen R.S.G. WORKPEOPLE en opdrachtgever om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard. Geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.
 2. R.S.G. WORKPEOPLE verleent opdrachtgever ingeval van bruikleen van programmatuur, al dan niet om niet, een niet-exclusief gebruiksrecht voor de duur van de samenwerking tussen R.S.G. WORKPEOPLE en opdrachtgever. Opdrachtgever zal aangegeven gebruiksbeperkingen stipt naleven. Ingeval de samenwerking tussen R.S.G. WORKPEOPLE en opdrachtgever om wat voor reden dan ook eindigt, eindigt tevens de bruikleen van de programmatuur. Het staat opdrachtgever vrij alsdan zelf een overeenkomst met betrekking tot de programmatuur met de leverancier te sluiten.
 3. De programmatuur mag door opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de verwerkingseenheid en voor de een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.
 4. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan (toegang tot) de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd aan derden te verstrekken, hoe ook genaamd, voor welk doel en uit welke hoofde ook titel dan ook. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie wordt niet aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, ook niet wanneer opdrachtgever bereid is een financiële vergoeding te voldoen.
 5. Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan R.S.G. WORKPEOPLE retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat opdrachtgever bij het einde van het gebruikrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal opdrachtgever R.S.G. WORKPEOPLE over zodanige vernietigingen onverwijld schriftelijk informeren.

Artikel 21        Aflevering en installatie

 1. R.S.G. WORKPEOPLE zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan opdrachtgevers afleveren, indien een door R.S.G. WORKPEOPLE uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij opdrachtgever installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal opdrachtgever zelf de programmatuur installeren inclusief alle daarbij behorende en/of komende werkzaamheden.
 2. Opdrachtgever aanvaardt de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt. R.S.G. WORKPEOPLE verleent dienaangaande geen enkele garantie. R.S.G. WORKPEOPLE staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat (alle) fouten of andere gebreken worden verholpen of verbeterd.

Aanvullende Algemene Voorwaarden R.S.G. WORKPEOPLE

 1. Opdrachtgever zal de programmatuur voor zover mogelijk genoegzaam tegen diefstal, verlies en beschadiging verzekeren en verzekerd houden. Opdrachtgever is op eerste verzoek gehouden R.S.G. WORKPEOPLE dienaangaande te informeren middels overlegging van een geldige polis en betalingsbewijzen van de verschuldigde premies.

Artikel 22        Onderhoud, storing en gebruiksvoorwaarden.

 1. R.S.G. WORKPEOPLE heeft geen onderhoudsovereenkomst ter zake de programmatuur gesloten, noch pleegt zij zelf onderhoud of is (kan) zij daartoe op enigerlei wijze (worden) gehouden. Indien en voor zover onderhoud wordt gepleegd zal zulks geschieden door de leverancier van de programmatuur onder de daarvoor geldende voorwaarden en voor rekening en risico van
  opdrachtgever.  Opdrachtgever stemt daarmee op voorhand uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk
  in.
 2. Indien R.S.G. WORKPEOPLE een verbeterde versie van de programmatuur ontvangt die valt onder de licentie die R.S.G. WORKPEOPLE ten behoeve van opdrachtgever heeft verkregen, zal R.S.G. WORKPEOPLE de verbeterde versie conform het \bepaalde in artikel 20 en 21 aan opdrachtgever ter beschikking stellen.
 3. Opdrachtgever zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de programmatuur, leverancier via R.S.G. WORKPEOPLE daarvan in kennis stellen door middel van een door een ter zake kundige medewerker van opdrachtgever opgestelde ge gedetailleerde omschrijving van de storing. Opdrachtgever is gehouden het personeel van leverancier of door leverancier aangewezen derden toegang te verschaffen tot de programmatuur, alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de programmatuur aan leverancier ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden ter beschikking te stellen.
 4. Op verzoek van de leverancier zal een ter zake kundige uitzendkracht van opdrachtgever voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn.
 5. Kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die voortvloeien uit het installeren van niet door leverancier geleverde programmatuur, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever draagt zorg voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om de programmatuur te laten functioneren.
 7. Indien naar het oordeel van leverancier voor het onderhoud van programmatuur nodig is dat de verbindingen met andere systemen worden getest, zal opdrachtgever deze andere systemen alsmede de betreffende testprocedures en informatiedragers ter beschikking stellen van leverancier.

Artikel 23         Aansprakelijkheid programmatuur
R.S.G. WORKPEOPLE is op geen enkele wijze, hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk voor levering en (voortdurende) – al dan niet foutloze- werking van de programmatuur. Opdrachtgever doet van iedere vordering en/of aanspraak die hij in dat opzicht meent te hebben jegens R.S.G. WORKPEOPLE, uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk afstand.

Aanvullende Algemene Voorwaarden R.S.G. WORKPEOPLE

Artikel 24         Apparatuur

 1. R.S.G. WORKPEOPLE geeft apparatuur van derde(n), al dan niet om niet, in bruikleen. Mits R.S.G. WORKPEOPLE dat schriftelijk aan opdrachtgever mededeelt zullen voor wat betreft die apparatuur, de voorwaarden van die derde(n) van toepassing zijn, met ter zijde stelling van het bepaalde in deze voorwaarden. De voorwaarden liggen voor opdrachtgever ter inzage bij R.S.G. WORKPEOPLE en zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. Indien en voor zover de voorwaarden van de derde in de verhouding tussen R.S.G. WORKPEOPLE en opdrachtgever om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.
 2. R.S.G. WORKPEOPLE verleend opdrachtgever ingeval van bruikleen van apparatuur, al dan niet om niet, een niet-exclusief gebruiksrecht voor de duur van de samenwerking tussen R.S.G. WORKPEOPLE en opdrachtgever. Opdrachtgever zal aangegeven gebruiksbeperkingen stipt naleven. Ingeval de samenwerking tussen                     R.S.G. WORKPEOPLE en opdrachtgever om wat voor reden dan ook eindigt, eindigt tevens de bruikleen van de apparatuur. Het staat opdrachtgever vrij alsdan zelf een overeenkomst met betrekking tot de apparatuur met de leverancier te sluiten.
 3. R.S.G. WORKPEOPLE zal de overeengekomen apparatuur leveren op de door opdrachtgever aan te wijzen plaats. R.S.G. WORKPEOPLE zal opdrachtgever zo tijdig mogelijk vóór de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop hij of de ingeschakelde vervoerder voornemens is de apparatuur af te leveren. De door                               R.S.G. WORKPEOPLE aangegeven aflevertijden zijn steeds indicatief.
 4. Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur gaat over op opdrachtgever bij aflevering. Indien ten behoeve van de aflevering gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, gaat het risico van verlies, diefstal en beschadiging over op het moment van afgifte van de apparatuur aan de vervoerder.
 5. Opdrachtgever zal de apparatuur genoegzaam tegen diefstal, verlies en beschadiging verzekeren en verzekerd houden. Opdrachtgever is op eerste verzoek gehouden R.S.G. WORKPEOPLE dienaangaande te informeren middels overlegging van een geldige polis en betalingsbewijzen van de verschuldigde premies.
 6. Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de apparatuur zal opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde apparatuur aan R.S.G. WORKPEOPLE retourneren.

Artikel 25        Omgevingseisen en installatie

 1. Opdrachtgever draagt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door leverancier via R.S.G. WORKPEOPLE in voorkomend geval gespecificeerde vereisten voor de apparatuur (bijv. betreffende temperatuur, luchtvochtigheid, technische omgevingseisen etc.).Aanvullende Algemene Voorwaarden R.S.G. WORKPEOPLE

 1. Indien R.S.G. WORKPEOPLE en opdrachtgever zulks overeenkomen, zal R.S.G. WORKPEOPLE de apparatuur installeren of laten installeren. In de eventuele verbintenis tot installatie van apparatuur door R.S.G. WORKPEOPLE is niet begrepen de verplichting tot installatie van programmatuur of het uitvoeren van dataconversie.
 2. Indien R.S.G. WORKPEOPLE zich heeft verbonden tot installatie zal opdrachtgever vóór aflevering van de apparatuur een (of meer) passende installatieplaats(en) met alle noodzakelijke faciliteiten zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen en alle voor de installatie noodzakelijke instructies van leverancier opvolgen.
 3. Opdrachtgever zal R.S.G. WORKPEOPLE, althans de door haar in te schakelen derde, voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkdagen en – uren van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 26        Onderhoud, herstel, storing en gebruiksvoorwaarden

 1. R.S.G. WORKPEOPLE heeft geen onderhoudsovereenkomst ter zake de apparatuur gesloten, noch pleegt zij zelf onderhoud of is (kan) zij daartoe op enigerlei wijze (worden) gehouden. Indien en voor zover onderhoud wordt gepleegd zal zulks geschieden door de leverancier van de apparatuur onder de daarvoor geldende voorwaarden en voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever stemt daarmee op voorhand uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk in.
 2. De leverancier zal zich er naar beste vermogen voor inspannen eventuele materiaal en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door leverancier in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering bij R.S.G. WORKPEOPLE zijn gemeld. R.S.G. WORKPEOPLE zal leverancier zo snel mogelijk van een melding op de hoogte stellen. Indien herstel naar het oordeel van leverancier niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of onevenredige kosten met zich brengt, is leverancier gerechtigd de apparatuur kosteloos te vervangen door andere soortgelijke maan iet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur. Noch leverancier noch R.S.G. WORKPEOPLE is gehouden tot dataconversie die noodzakelijk is als
  gevolg van herstel of vervanging. Enige verplichting tot herstel vervalt indien de materiaal- of fabricagefouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- en waterschade of indien opdrachtgever zonder toestemming van leverancier wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen aanbrengt. Opdrachtgever zal in die gevallen leverancier schadeloos stellen en R.S.G. WORKPEOPLE vrijwaren van eventuele aanspraken van leverancier.
 3. Opdrachtgever zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur, leverancier via R.S.G. WORKPEOPLE daarvan in kennis stellen door middel van een door een ter zake kundige uitzendkracht van opdrachtgever opgestelde gedetailleerde omschrijving van de storing. Opdrachtgever is gehouden het personeel van leverancier of door leverancier aangewezen derden toegang te verschaffen tot de apparatuur, alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur aan leverancier ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden ter beschikking te stellen.
 4. Op verzoek van leverancier zal een ter zake kundige uitzendkracht van opdrachtgever voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn.
 5. Kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die voortvloeien uit het installeren van niet door leverancier geleverde apparatuur, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Aanvullende Algemene Voorwaarden R.S.G. WORKPEOPLE

 1. Opdrachtgever draagt zorg voor technische, ruimtelijke (vide artikel 21) en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om de apparatuur te laten functioneren.
 2. Indien naar het oordeel van leverancier voor het onderhoud van programmatuur nodig is dat de verbindingen met andere systemen worden getest, zal opdrachtgever deze andere systemen alsmede de betreffende testprocedures en informatiedragers ter beschikking stellen van leverancier.

Artikel 27        Aansprakelijkheid apparatuur
R.S.G. WORKPEOPLE is op geen enkele wijze, hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk voor levering en (voortdurende) – al dan niet foutloze – werking van de apparatuur. Opdrachtgever doet van iedere vordering en/of aanspraak die hij in dat opzicht meent te hebben jegens R.S.G. WORKPEOPLE, uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk afstand.